Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną sklepu internetowego.

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE.
 1. Niniejszy Regulamin określa rodzaje, zakres i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez: HEALTHCANN S.A. ul. Klecińska 12354-413 WrocławNIP 8943154198 / REGON386107598.
 2. Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, użytkowników oraz innych osób odwiedzających witrynę. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy przepisów prawa – wszelkie ewentualne wątpliwości tłumaczy się na korzyść konsumenta. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Polityce Prywatności opublikowanej na stronach Sklepu Internetowego.
 4. DEFINICJE.
 1. UŚUDE – ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.;
 2. Prawo telekomunikacyjne (PT) –Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne;
 3. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
 4. UODO – Ustawa z 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych;
 5. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;
 6. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964r.
 7. Adres elektroniczny – oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej;
 8. Informacja handlowa (NEWSLETTER) – każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy lub osoby wykonującej zawód, której prawo do wykonywania zawodu jest uzależnione od spełnienia wymagań określonych w odrębnych ustawach, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi;
 9. System teleinformatyczny (system TI) – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych
  i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne;
 10. Świadczenie usług telekomunikacyjnych – wykonywanie usług za pomocą własnej sieci,
  z wykorzystaniem sieci innego operatora lub sprzedaż we własnym imieniu i na własny rachunek usługi telekomunikacyjnej wykonywanej przez innego dostawcę usług – w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne;
 11. Świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej
  i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne;
 12. Środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne
  i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi,
  a w szczególności pocztę elektroniczną;
 13. Usługodawca – osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która prowadząc, chociażby ubocznie, działalność zarobkową lub zawodową świadczy usługi drogą elektroniczną;
 14. Usługobiorca – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
  a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.
 15. Siedziba – siedziba przedsiębiorcy lub siedziba oddziału przedsiębiorcy zagranicznego wykonującego działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 16. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 17. Konto – Usługa elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę. Zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach
  w Sklepie Internetowym.
 18. Produkt – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 19. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – która zawarła lub zamierza zawrzeć umowę o świadczenie Usługi ze Sprzedawcą.
 20. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży produktu zawarta między klientem, a sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 21. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta wyrażone telefonicznie bądź za pośrednictwem drogi elektronicznej zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży produktu ze sprzedawcą.
 22. Formularz zamówienia – jest to dokument elektroniczny bądź w formie papierowej stwierdzający przyjęte do realizacji zamówienie, określa podstawowe parametry zamówienia, takie jak ilość
  i rodzaj zamawianych towarów lub usług, sposób płatności, wysyłki.
 23. Formularz kontaktowy –Usługa elektroniczna świadczona nieodpłatnie w postaci dokumentu elektronicznego pozwalającego poprzez wypełnienie wskazanych pól na zadanie pytania przez Użytkownika.
 24. Newsletter – Usługa polegająca na wysyłaniu elektronicznej informacji w postaci wiadomości
  e-mail o nowościach dostępnych w sklepie oferowanych przez Administratora Danych.
 25. Elektroniczny formularz reklamacyjny – usługa polegająca na wypełnieniu formularza w wersji elektronicznej o dane niezbędne do wysłania i rozpatrzenia reklamacji Usługobiorcy / Klienta przez Usługodawcę.
 26. Pliki do pobrania –usługa polegająca na udostepnieniu plików zawierających regulaminy oraz inne informacje określające zasady funkcjonowania i korzystania z usług oferowanych przez Usługodawcę.
 27. RODZAJE I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ OBJĘTYCH REGULAMINEM.
 28. Usługobiorca może korzystać z następujących usług elektronicznych:
 1. Konto użytkownika (Formularz rejestracji / Formularz adresu)
 2. Formularz kontaktowy
 3. Formularz zamówienia
 4. Newsletter
 5. KONTO UŻYTKOWNIKA.
 6. Korzystanie z konta możliwe jest po wypełnieniu formularza rejestracji i wprowadzenie następujących danych:
 • adres email
 • podanie hasła, powtórzenie hasła,
 • potwierdzenie chęci założenia konta poprzez „kliknięcie” w link aktywacyjny wysłany na podany adres poczty elektronicznej.
 1. W przypadku łączenia konta LinkedIn / Google / Facebook z kontem użytkownika sklepu następuje przekierowanie na stronę logowania wymienionych mediów i zaakceptowanie dostępu sklepu do danych gromadzonych przez Google / Facebook / LinkedIn.
 2. W formularzu rejestracji / adresu celem dokończenia procesu niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych:
 • adres zamawiającego
 • opcjonalnie adres wysyłki (może być inny niż adres zamawiającego)
 • opcjonalnie dodanie NIP (celem wystawienia FV)
 • wybór dostawy
 • wybór formy płatności
 • przejście do bramki płatności
 • powrót na stronę sklepu i potwierdzenie przyjęcia płatności
 • wysłanie emaila o przyjęciu zamówienia
 • wysłanie emaila o zrealizowaniu zamówienia
 1. Utworzenie Konta możliwe jest także podczas składania Zamówienia przez Serwis Internetowy za pomocą Formularza Zamówienia – w takim wypadku konieczne jest zaznaczenie odpowiedniego checkboxa oraz podanie dodatkowo hasła.
 2. Usługobiorca może posiadać jedno Konto w tym samym czasie. Usługobiorca jest obowiązany do nieudostępniania swojego Konta (w tym danych do logowania). Za aktualizację danych odpowiada Usługobiorca.
 3. Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie i przez czas nieokreślony do momentu zamknięcia konta przez Usługobiorcę. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, rezygnacji z Konta poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: contact@canaticann.eu
 4. Usługobiorca może także samodzielnie zrezygnować z dalszego korzystania z Konta poprzez jego usunięcie korzystając z dostępnej opcji. Usunięcie Konta nie ma wpływu na realizację uprzednio zakupionych Usług.
 5. FORMULARZ KONTAKTOWY.
 1. Usługa elektroniczna świadczona nieodpłatnie w postaci dokumentu elektronicznego pozwalającego poprzez wypełnienie wskazanych pól na zadanie pytania przez Użytkownika.
 2. Usługodawca świadczy Usługobiorcom bezpłatnie usługę drogą elektroniczną polegającą na udostępnianiu formularza kontaktowego w celu nawiązania kontaktu z Usługodawcą (zwaną dalej: Formularz kontaktowy).
 3. Usługobiorca korzysta z Formularza kontaktowego drogą elektroniczną poprzez:
 • wyrażenie przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych przez sklep internetowy zgodnie z zasadami przewidzianymi w przepisach dotyczących ochrony danych osobowych, w szczególności w art. 7 RODO, w celu świadczenia usługi Formularz Kontaktowy;
 • podanie imienia nadawcy oraz adresu e-mail, na który odpowiedź Usługodawcy ma być przesłana.
 1. Usługobiorca wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Usługodawcę w celu korespondencji przez Formularz kontaktowy. Dane osobowe będą przechowywane w czasie realizowania korespondencji do momentu cofnięcia zgody przez Usługobiorcę albo zakończenia świadczenia usługi przez Usługodawcę. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, przy czym konieczne dla korespondencji przez Formularz kontaktowy i brak wyrażenia zgody wyklucza realizację usługi.
 2. Usługobiorca ponosi odpowiedzialność za treść, zgodność oraz prawdziwość danych podawanych
  w Formularzu kontaktowym. Zakazane jest dostarczanie treści o charakterze bezprawnym.
 3. Usługodawca może zakończyć działanie Formularza kontaktowego w każdym czasie bez podawania przyczyn i w trybie natychmiastowym.
 4. Usługobiorca może zrezygnować z usługi Formularza kontaktowego w każdym czasie poprzez:
 • wpisanie adresu e-mail oraz zaznaczenie okienka „Cofam zgodę na przetwarzanie danych osobowych” albo
 • przesłanie wiadomości e-mail o tytule „Rezygnuję z Formularza kontaktowego” na adres: contact@healthcann.eu
 1. FORMULARZ ZAMÓWIENIA.
 1. Korzystanie z formularza zamówienia w sposób umożliwiający złożenie zamówienia w Naszym sklepie internetowym nie wymaga posiadania Konta użytkownika przez Usługobiorcę i zalogowania się na nie.
 2. W przypadku posiadania Konta użytkownika lub jego utworzenia podczas składania zamówienia za pomocą formularza zamówienia, zostanie zapisana historia składanych zamówień dostępna w ramach konta użytkownika.
 3. Usługodawca świadczy Usługobiorcom bezpłatnie usługę drogą elektroniczną polegającą na udostępnianiu formularza zamówienia w celu złożenia zamówienia drogą elektroniczną (zwaną dalej: formularz zamówienia) i ulega zakończeniu z chwilą złożenia zamówienia.
 4. Korzystanie z formularza zamówienia zaczyna się od momentu rozpoczęcia wprowadzania danych przez Usługobiorcę niezbędnych do realizacji zamówienia przez Usługodawcę takich jak:
 • wybór formy dostawy
 • wybór formy płatności
 • przejście do bramki płatności
 • powrót na stronę sklepu i potwierdzenie przyjęcia płatności
 • wysłanie emaila o przyjęciu zamówienia
 • wysłanie emaila o zrealizowaniu zamówienia
 1. Złożenie zamówienia następuje po wykonaniu przez Usługobiorcę kolejnych kroków:
  1. Ostateczny wybór zamawianych produktów znajdujących się w koszyku w zakresie ilości wybranych produktów;
  2. Zapoznanie się z treścią Regulaminu sklepu oraz złożenie oświadczenia o zaakceptowaniu jego treści poprzez odznaczenie stosownego checkbox’a;
  3. Dokonanie wyboru formy dostawy
  4. Dokonanie wyboru formy płatności
  5. Wybranie opcji „Zamawiam i płacę” celem złożenia zamówienia;
 2. W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych: imię i nazwisko, adres dostawy (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego.
 3. W wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy, adresu firmy (jeżeli jest inny niż dostawy) oraz numeru NIP.
 4. Usługobiorca przed złożeniem zamówienia zobowiązany jest do określenia (poprzez zaznaczenie stosownego checkboxa) czy jest to zakup konsumencki czy też zakup firmowy. Wybór w tym zakresie jest wiążący dla Sprzedawcy i Klienta, po złożeniu Zamówienia zmiana statusu Zamówienia nie jest możliwa.
 5. Po złożeniu zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie. Potwierdzenie otrzymania zamówienia następuje poprzez przesłanie właściwej wiadomości na podany w trakcie składania zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia oraz oświadczenie Sprzedawcy o otrzymaniu zamówienia.
 6. Następnie Sprzedawca niezwłocznie przyjmuje zamówienie do realizacji. Przyjęcie zamówienia do realizacji następuje przez przesłanie właściwej wiadomości na podany w trakcie składania zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta zawierającej oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu Zamówienia do realizacji oraz przewidywanym okresem jego realizacji.
 7. Sprzedawca informuje drogą elektroniczną bądź poprzez SMS, Klienta o wysłaniu zamówienia.
 8. NEWSLETTER
 1. Usługa dostępna jest bezpłatnie dla wszystkich użytkowników sklepu (zarejestrowanych oraz niezarejestrowanych), którzy poprzez odznaczenie takiej opcji w formularzu rejestracyjnym / formularzu zamówienia wyrazili na to świadomie zgodę.
 2. Usługobiorca może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newslettera poprzez klikniecie hiperłącza o treści „Wypisz się”, zawartego w każdej wiadomości e-mail przesyłanej usługobiorcy
  z treścią Newslettera. Usługobiorca, składając zamówienie na otrzymywanie Newslettera, godzi się na otrzymywanie zawartych w nim informacji, także jeżeli mają one charakter informacji handlowej.
 3. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ.
 1. Firma świadczy usługi na rzecz Usługobiorcy w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Usługobiorca zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
 3. W przypadkach szczególnych, mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność systemu teleinformatycznego, Usługodawca ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia Usług, bez wcześniejszego powiadomienia oraz do przeprowadzenia prac konserwacyjnych mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności systemu.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu Usług wynikające z awarii lub przypadków wadliwego funkcjonowania systemów teleinformatycznych będących poza wpływem Usługodawcy.
 5. Niezależnie od powyższego Usługodawca ma prawo zaprzestać świadczenia Usług w każdym czasie, jeżeli takie uzasadnione żądanie zostanie zgłoszone wobec niego przez dostawcę Internetu lub inny uprawniony podmiot. Usługodawca nie odpowiada za szkody spowodowane wadliwym działaniem systemu transmisji, w tym awariami sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami przesyłu informacji.
 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do przerwania świadczenia Usług w przypadku stwierdzenia naruszenia przez Usługobiorcę̨ niniejszego Regulaminu, obowiązującego prawa lub ogólnie przyjętych norm społecznych i moralnych.
 7. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem TI, którym posługuje się usługodawca.
 1. Usługobiorca może w każdej chwili, nieodpłatnie zaprzestać korzystania z usługi a Usługodawca powinien po otrzymaniu takiej informacji zaprzestać jej świadczenie.
 2. Celem skorzystania z Usługi, użytkownik winien spełnić następujące wymagania techniczne, niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym Usługodawcy:
 • dostęp do sieci Internet (łącze min. 128 kbps dla użytkownika);
 • posiadanie konta poczty elektronicznej (e-mail),
 • zainstalowana przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersjach 5.5 i wyższych lub Opera w wersjach 7.x i wyższych lub Firefox w wersjach 1.x i wyższych lub Google Chrome
  w wersji 5.0 i wyższych lub Safari 5 lub wyższy, akceptująca pliki Cookies.
 1. Usługodawca informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z ryzykiem, do którego należą:
 • złośliwe oprogramowanie (ang. malware) – aplikacje lub skrypty mające szkodliwe, przestępcze lub złośliwe działanie w stosunku do systemu teleinformatycznego użytkownika sieci, takie jak wirusy, robaki, trojany (konie trojańskie), keyloggery, dialery;
 • programy szpiegujące (ang. spyware) – programy śledzące działania użytkownika, które gromadzą̨ informacje o użytkowniku i wysyłają je – zazwyczaj bez jego wiedzy i zgody – autorowi programu;
 • spam – niechciane i niezamawiane wiadomości elektroniczne rozsyłane jednocześnie do wielu odbiorców, często zawierające treści o charakterze reklamowym;
 • wyłudzanie poufnych informacji osobistych (np. haseł) przez podszywanie się̨ pod godną zaufania osobę̨ lub instytucję (ang. phishing);
 • włamania do systemu teleinformatycznego użytkownika z użyciem m.in. takich narzędzi hackerskich jak exploit i rootkit.
 1. Celem uniknięcia powyższych zagrożeń, powinien zaopatrzyć swój komputer i inne urządzenia elektroniczne, które wykorzystuje do korzystania z sieci Internet, w program antywirusowy. Program taki winien być stale aktualizowany.
 2. Ochronę przed zagrożeniami związanymi z korzystaniem przez użytkowników z usług świadczonych drogą elektroniczną zapewniają także:
 • włączona systemowa zapora sieciowa (ang. firewall);
 • aktualizacja oprogramowania systemowego;
 • nieotwieranie załączników poczty elektronicznej niewiadomego pochodzenia;
 • czytanie okien instalacyjnych aplikacji, a także ich licencji;
 • wyłączenie makr w plikach MS Office nieznanego pochodzenia;
 • regularne skany systemu programem antywirusowym i antymalware;
 • szyfrowanie transmisji danych;
 • instalacja programów prewencyjnych (wykrywania i zapobiegania włamaniom);
 • używanie oryginalnego systemu i aplikacji, pochodzących z legalnego źródła.
 1. Aktualne informacje o funkcji i celu oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści Usługi, wprowadzanych do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się̨ usługobiorca (pliki cookies), zawarte są̨ w Polityce Prywatności.
 2. Usługodawca zobowiązuje się̨ na każde żądanie użytkownika przesłane na adres e-mail: contact@healthcann.eu
 • przesłać użytkownikowi aktualną informację o szczególnych zagrożeniach związanych
  z korzystaniem z Usługi;
 • poinformować użytkownika o funkcji i celu oprogramowania lub danych, niebędących składnikiem treści Usługi, wprowadzanych przez Usługodawcę̨ do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się użytkownik.
 1. Zakaz dostarczania przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym.
 2. Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej:
 • powodujących zachwianie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych Usługodawcy lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług drogą elektroniczną;
 • niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa;
 • naruszających dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne, moralne lub godzące
  w dobre obyczaje; obraźliwe czy naruszające czyjąkolwiek godność.
 1. WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ.
 1. Korzystanie przez Klienta z danej usługi odbywa się na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie.
 2. Przyjęcie przez Usługodawcę oświadczenia Klienta o akceptacji Regulaminu oraz rozpoczęcie korzystania z Usług objętych Regulaminem jest potwierdzeniem zawarciem Umowy, przy czym zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, w części dotyczącej założenia
  i prowadzenia Konta, następuje z chwilą wysłania Usługodawcy potwierdzenia założenia Konta.
 3. Niniejszy Regulamin jest udostępniony Klientowi nieodpłatnie za pośrednictwem strony internetowej. Klient powinien zapoznać się z jego treścią przed zawarciem Umowy. Usługodawca udostępnia go również w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie, zapisanie
  i wydrukowanie.
 4. Klient może w każdej chwili zakończyć korzystanie z Usług, na zasadach uregulowanych
  w niniejszym regulaminie wskazanych w punkcie III.
 5. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY.
 1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje, skierowane do ogółu lub do poszczególnych osób, poczytuje się w razie wątpliwości nie za ofertę, lecz za zaproszenie do zawarcia umowy
  w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 2. Ceny produktów zamieszczone na stronie sklepu podane są w złotych polskich (PLN) oraz euro (EUR) i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT.
 3. Ceny nie zawierają jednak ewentualnych kosztów dostawy i płatności, które są wskazywane
  w trakcie składania zamówienia raz ew. cła.
 4. Cena produktu uwidoczniona na stronie sklepu jest wiążąca i ostateczna w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych produktów po złożeniu przez Klienta zamówienia.
 5. Sprzedawca odbiera informacje o zamówieniach składanych za pośrednictwem Sklepu 24/7 natomiast realizacja zamówienia w dni powszednie w godzinach 09:00 – 17:00.
 6. OGÓLNA ZASADA PRZELICZANIA KURSÓW WALUT DLA CELÓW FV VAT.
 1. W sytuacji, gdy faktura w walucie obcej została wystawiona po dniu powstania obowiązku podatkowego w VAT, stosuje się art. 31a ust. 1 ustawy o VAT, czyli zasadę ogólną. Oznacza to, że jeżeli kwoty stosowane do określenia podstawy opodatkowania są wyrażone na fakturze w walucie obcej, przeliczenia na złote dokonuje się według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski (NBP) na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego.
 2. Zgodnie z art. 31a ust. 2 ustawy o VAT w sytuacji, gdy faktura została wystawiona przed dniem powstania obowiązku podatkowego, przeliczenia na złote dokonuje się według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez NBP na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień wystawienia faktury.
 3. Zgodnie z art. 19a ust. 1 i 8 w celu ustalenia dnia, w którym powstaje obowiązek podatkowy dla celów VAT, należy określić dzień, w którym miała miejsce sprzedaż lub nabywca dokonał częściowej lub całości zapłaty.
 4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI.
 5. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:
 • Płatność BLIK
 • Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem systemu PayU
 • Płatność gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki
 1. Płatność przez Klienta kartą płatniczą może być dokonana jedynie kartami zaakceptowanymi przez PayU i w terminie ważności określonym na karcie, który zapewnia autoryzację w czasie rzeczywistym (on-line) kart płatniczych Systemów VISA, MASTERCARD, Maestro oraz przy użyciu kart VISA Electron jeżeli bank dopuścił taką możliwość.
 2. Zgodnie z warunkami współpracy Usługodawcy z PayU SA w zakresie akceptacji kart płatniczych
  w systemie autoryzacji i rozliczeń PayU SA:
 • płatności dokonywane kartami wydanymi poza Polską, a ważnymi tylko na terenie innego państwa mogą nie zostać zrealizowane;
 • autoryzacji podlegają wszystkie płatności dokonywane kartą (tzn. karta nie może zostać zaakceptowana bez zgody banku, który ją wydał);
 • dolna granica płatności kartą płatniczą wynosi 0,01 zł, a górna granica wynosi 4.000,00 zł dziennie przy pomocy tej samej karty
 • płatności nie zostaną zrealizowane w przypadku: nieważności karty płatniczej, zastrzeżenia karty płatniczej lub braku możliwości uzyskania autoryzacji płatności.
 1. W przypadku korzystania przez Klienta z płatności za pośrednictwem systemu PayU obsługę tych płatności prowadzi spółka PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444.
 2. W przypadku wyboru przez Klienta płatności drogą elektroniczną, kartą płatniczą lub przelewem bankowym Klient zobowiązany jest do zapłaty w terminie dwóch (2) dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży.
 3. W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki Klient zobowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
 4. Jeżeli w tym terminie Klient nie dokona zapłaty, wtedy – zgodnie z art. 491 § 1 kodeksu cywilnego (Dz.U.2020.1740 t.j. z dnia 2020.10.08) Sprzedawca wyznaczy Klientowi dodatkowy termin na zapłatę, po którego bezskutecznym upływie będzie uprawniony do odstąpienia od umowy.
 5. Jeżeli Klient oświadczy, że świadczenia nie spełni, Sprzedawca może odstąpić od umowy bez wyznaczenia terminu dodatkowego, także przed nadejściem oznaczonego terminu spełnienia świadczenia.
 6. KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY.
 7. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:
 8. Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska za pobraniem, pocztowa, paczkomat.
 1. Dostawa Produktów dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz terytorium krajów należących do UE.
 2. Koszty dostawy podane są w trakcie składania Zamówienia. Ich wysokość uzależniona jest od wybranego przez Klienta sposobu dostawy, płatności oraz kraju, do którego ma zostać wysłane zamówienie.
 3. Termin dostawy zamówienia wynosi od 2 do 5 dni, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano inny termin jego realizacji, który uzależniony jest od:
 1. Płatność przelewem – od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.
 2. Stanów magazynowych producenta zamówionego produktu.
 3. Rozpoczęcie realizacji dostawy na podstawie przyjętego do realizacji zamówienia następuje zgodnie
  z poniższymi zasadami:
 1. w przypadku uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy płatnością Klienta za Usługę w Dniu Roboczym do godziny 12:00 rozpoczęcie realizacji Usługi nastąpi od następnego Dnia Roboczego po tym dniu
 2. w przypadku uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy płatnością Klienta za Usługę w Dniu Roboczym po godzinie 12:00 rozpoczęcie realizacji Usługi nastąpi od drugiego Dnia Roboczego po tym dniu
 3. Dostawa jest realizowana w Dni Robocze w godzinach pracy sklepu tj. od 09:00 do godziny 17:00.
 4.  PROMOCJE, VOUCHERY I HASŁA RABATOWE.
 1. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów i ofert oraz do przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych. Zmiany cen obowiązują od momentu ich wprowadzenia i nie dotyczą zamówień złożonych przed ich wprowadzeniem oraz nie naruszają już zawartych umów o świadczenie Usług.
 2. Przeprowadzane akcje promocyjne nie podlegają łączeniu, chyba że regulamin danej promocji stanowi inaczej. Każdorazowo Sklep przekazuje stosowne informacje w warunkach lub regulaminie promocji.
 3. W ramach uzupełniania informacji w Formularzu Zamówienia istnieje możliwość podania posiadanego kodu vouchera lub hasła rabatowego – celem jego zastosowania konieczne jest kliknięcia aktywnego pola w miejscu jego podawania.
 4. Voucher to bon towarowy o oznaczonej na nim wartości, uprawniający Klienta do wykorzystania zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz warunkami na nim podanymi, w oznaczonym na nim terminie oraz
  o wartości na nim zapisanej.
 5. Bon towarowy nie jest Usługą, lecz jedynie dokumentem uprawniającym Klienta do dokonania za jego pomocą płatności w Sklepie. Zastępuje on środki pieniężne za które dokonuje się zakupów w Sklepie.
 6. Posiadacz vouchera uprawniony jest do jednorazowego wykorzystania vouchera w oznaczonym na nim terminie oraz w wartości na niej zapisanej poprzez zakup oferowanych w Sklepie produktów.
 7. W przypadku niewykorzystania przy jednokrotnym użyciu całej wartości danego odpłatnego vouchera, jego posiadacz może ponownie go wykorzystać aż do wyczerpania całej wartości danego vouchera
  w okresie jego ważności.
 8. Voucher zastępuje środki pieniężne o wartości na nim zapisanej, ale sam nie podlega wymianie na środki pieniężne.
 9. Klient ma prawo zrealizować voucher także w przypadku zakupu, którego wartość przekracza wartość nominalną vouchera, z zastrzeżeniem, że w takim wypadku Klient obowiązany jest uiścić pozostałą część ceny korzystając z pozostałych dostępnych sposobów płatności w Sklepie.
 10. W przypadku Usługi, której wartość jest mniejsza niż wartość zapisana na realizowanym voucherze, Klient nie jest uprawniony do otrzymania środków pieniężnych stanowiących różnicę między wartością Usługi, a wartością zapisaną na voucherze.
 11. Hasło rabatowe to indywidualny kod uprawniający jego posiadacza do otrzymania jednorazowego rabatu na produkty oferowane w Sklepie w wysokości oraz w okresie określonym przez Sprzedawcę przy wydaniu danego hasła rabatowego.
 12. Hasło rabatowe nie podlega wymianie na gotówkę, a jedynie uprawnia Klienta do otrzymania jednorazowego rabatu na zakupione produkty w Sklepie.
 13. Klient nie może jednocześnie skorzystać z promocji, vouchera oraz hasła rabatowego. Hasło rabatowe oraz voucher nie łączą się z innym hasłem rabatowym lub voucherem.
 14. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH.
 1. Usługodawca / Sprzedawca i Usługobiorca / Klient mogą rozwiązać umowę o świadczenie usługi elektronicznej wskazanych w Rozdziale III niniejszego regulaminu w każdym czasie w drodze porozumienia stron.
 2. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi elektronicznej:
 1. Klient / Usługobiorca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi elektronicznej bezterminowej o charakterze ciągłym (np. Newsletter).
 2. Klient / Usługobiorca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi elektronicznej bez wskazywania przyczyny poprzez przesłanie oświadczenia np. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: contact@healthcann.eu
 3. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi elektronicznej, gdy Usługobiorca będący jednocześnie Klientem obiektywnie rażąco albo uporczywie narusza Regulamin,
  w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym, po bezskutecznym co najmniej jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Naruszenie Regulaminu musi mieć charakter obiektywny i bezprawny. Umowa
  o świadczenie usługi elektronicznej w takim wypadku wygasa po upływie 14 dni od dnia złożenia przez Usługodawcę Usługobiorcy oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).
 4. REKLAMACJE.
 5. Reklamacje można złożyć:
 1. Za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: contact@healthcann.eu
 2. Wypełniając formularz na stronie sklepu.
 3. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji:
 • Zawarcie informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju
  i daty wystąpienia bądź stwierdzenia wady;
 • Żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia
  o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży;
 • Danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.

Podane wymogi mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych
z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

 1. Nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.
 2. W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcy, Klient zostanie poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie Produktu na koszt Sprzedawcy na adres firmy.
 3. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 4. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR.
 5. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem
  z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
 1. Pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).
 2. ODSTĄPIENIE OD UMOWY.
 3. Klient, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: contact@healthcann.eu lub po wypełnieniu dostępnego formularza. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy.
 5. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
 1. dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;
 2. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
 1. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
 2. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 3. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia,
  w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument zwraca produkt na adres podany przez sprzedawcę.
 4. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:
 1. Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 2. W przypadku Produktu będącego usługą, której wykonywanie – na wyraźne żądanie konsumenta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
 3. Postanowienia dotyczące konsumenta stosuje się od dnia 1 stycznia 2021 r. i dla umów zawartych od tego dnia również do Usługobiorcy lub Klienta będącego osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji
  i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 4. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
 1. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 3. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 4. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 5. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 6. w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni
  i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;
 8. w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi
  w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów;
 9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 11. zawartej w drodze aukcji publicznej;
 12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
 13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 14. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW.
 1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz wszystkie postanowienia w nim zawarte są skierowane i tym samym wiążą wyłącznie Klienta lub Usługobiorcę niebędącego konsumentem, a od dnia 1 stycznia 2021 r. i dla umów zawartych od tego dnia niebędącego także osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej z Klientem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
 3. W razie niezgodności przedmiotu zamówienia lub sposobu jego realizacji ze złożonym Zamówieniem lub niniejszym Regulaminem, Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji w terminie 14 Dni Roboczych od realizacji Usługi lub jej części, które dotyczy reklamacja.
 4. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej lub Usługi ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.
 5. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta niebędącego konsumentem zostaje wyłączona
 6. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 7. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH USŁUGOBIORCY.

Zasady przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę określa Polityka Prywatności.

 1. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ.
 1. Wszelkie prawa do treści zawartych na stronie internetowej Usługodawcy oraz będących składnikiem Usług, przysługują Usługodawcy lub osobom trzecim, które wyraziły zgodę na rozpowszechnianie ich przez Usługodawcę na warunkach określonych niniejszym Regulaminie.
 2. Użytkownikowi przysługuje prawo do korzystania z treści zawartych na stronie internetowej Usługodawcy oraz będących składnikiem Usług wyłącznie na warunkach określonych niniejszym Regulaminem i wyłącznie do użytku osobistego.
 3. Żaden fragment publikacji (tekst, grafika, logotypy, ikony, obrazy, zdjęcia, pliki audio, wideo, pliki
  z danymi oraz wszelkie inne dane) prezentowany na stronie internetowej Usługodawcy nie może być powielany lub rozpowszechniany w żadnej formie i w żaden sposób bez uprzedniego zezwolenia Usługodawcy.
 4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
 1. Regulamin niniejszy obowiązuje od dnia 22.09.2021 r
 2. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona przez użytkownika poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony WWW Naszego sklepu.
 3. O wszelkich zmianach niniejszego regulaminu Usługodawca informuje na swojej stronie www oraz w informacjach kierowanych do użytkownika sklepu.
 4. Korzystanie przez użytkownika z Usług po wprowadzeniu zmian Regulaminu oznacza ich akceptację.